Polityka prywatności – Viva Design • Projektowanie wnętrz
Viva Design Viva Design

Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).


W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu przez nas Twoich Danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Viva Design Steciak S.K.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Chłopickiego 3/2, 35-210 Rzeszów. W celu kontaktu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych można wysyłać wiadomość email na adres: biuro@viva-design.pl lub skontaktować się telefonicznie na nr +48 730 150 558.

II. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w szczególności w celu:
a) zawarcia umowy/świadczenia usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
b) wykonania umowy /świadczenia usług, którą zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) analitycznym [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
e) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
i) przekazywania Ci informacji m.in. o zmianach naszego katalogu, cennika, o zmianie adresu lub siedziby na wskazany adres na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
j) stosowania marketingu bezpośredniego w tym organizowania i przeprowadzania konkursów, innych akcji marketingowych, informowanie o promocjach i nowościach w oparciu o Twoją zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Marketing bezpośredni prowadzony za Twoją zgodą może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej takiej jak e‐mail, sms, telefon.

III. JAKIE DANE ZBIERAMY ?

W celu realizacji umowy/świadczenia usług możemy potrzebować następujących danych:
• nazwisko i imię,
• adres zamieszkania,
• adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
• adres poczty elektronicznej,
• numer telefonu,
• nazwa firmy,
• NIP firmy.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji umowy/świadczenia usług.

IV. ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE)

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom oraz podmiotom z którymi współpracujemy, w szczególności: dostawcom towarów i materiałów, firmom wykonującym usługi wykończeniowe i montażowe, firmom informatycznym, firmie księgowej, firmie windykacyjnej, firmie ubezpieczeniowej, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, kancelarii prawniczej, fotografom, podwykonawcom; organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wykonania zawartej z nami umowy oraz wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:
a) w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową,
b) posprzedażowej obsługi (w tym rozpatrzenia reklamacji),
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. wynikającego z przepisów rachunkowych lub podatkowych).
Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Prawa wymienione w pkt od a) do f) możesz zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na adres podany na wstępie.

VII. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania z nami umowy sprzedaży / świadczenia usług. Przetwarzane przez nas dane osobowe otrzymaliśmy dobrowolnie podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, w zawiązku z otrzymaną prośbą o przygotowanie oferty lub w związku z zawarciem umowy i jej wykonywaniem.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (PROFILOWANIE)

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o przetwarzane dane osobowe